Eesti Päevaleht tõstatab küsimuse portaali Abort.ee vastavusest rahastamistaotlusele

Prindi


Täiendava informatsioonina EPL artiklile toome siinkohal ära EPL ajakirjaniku Kadri Ibruse küsimused Elukultuuri Instituudile ja meie vastused nendele küsimustele:

Kadri Ibrus Eesti Päevalehest esitas Elukultuuri Instituudile järgmised küsimused:


1. Kes seisab täpselt portaali abort.ee taga? 


2. Nagu aru saame, saite portaali tegemiseks Hasartmängumaksu Nõukogult 203 050 krooni, esitades taotluse läbi sotsiaalministeeriumi.

Ministeerium teatas meile, et oma taotluses kirjeldas MTÜ Miikaeli Ühendus projekti, mis lähtub elujaatavast aspektist ja keskendub ennekõike inimese lootelisele arengule ning selgitab selle taustal abordi füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset reaalsust. Projekt on kantud ennekõike eesmärgist vahendada inimese lootelise arengu ja abordi kohta teaduslikult korrektset informatsiooni ning luua seeläbi eeldused selleks, et inimestel, kes seisavad vahest oma elu kõige olulisema valiku ees, oleks võimalik langetada informeeritud otsus. Portaal lubati ehitada üles selliselt, et see oleks sobilik nii isiklike valikute tegemiseks, informatsiooni kogumiseks, üldiste teadmiste täiendamiseks kui ka kasutamiseks perekonnaõpetuse õppevahendina koolides ja abordieelse nõustamise käigus.

Taotluses rõhutati, et portaal abort.ee saab sisaldama vaid faktidel põhinevat informatsiooni, mitte arvamusi ega poliitilisi argumente. Portaal pidi taotluse kohaselt olema maailmavaateliselt neutraalne infoallikas.

Samas tõdeb sotsiaalministeerium nüüd, kui portaal on avatud, et  seal on üleval ka eraldi  poliitilised argumendid.

„Kahjuks ei ole portaalis toodud arvamused tasakaalus.  Seda ei saa pidada korrektseks ja mitmekülgseks informeerimiseks, mida lootsime projekti heaks kiites. Leiame, et abort.ee puhul on tegemist pigem abordivastase portaaliga. Inimesel peaks olema valikuvabadus ja tal peab olema otsustamiseks piisavalt infot,” edastas ministeerium meile oma hinnangu.

Kuidas te selgitate oma tegevust?

Miks muutsite vastavalt, nagu eelpool kirjeldatud, portaali sisu?

3. Ministeerium ootab teilt aruannet toetuse kasutamise kohta esmaspäevaks (14.04). Mida vastate neile?

4. Samuti saame aru, et portaali rajamist toetasid ka mitmed ühiskonnategelased. Kas võite meile öelda, kes? 

Tänan,
Kadri Ibrus
EPL

Järgneb Elukultuuri Instituudi vastus:


Pr Kadri Ibrus

Eesti Päevaleht

11. aprill 2008

 

Teema: vastused e-kirja teel esitatud küsimustele


Lgp Kadri Ibrus!


Vastuseks Teie poolt esitatud küsimustele vastame järgmist.


1) Kes seisab täpselt portaali abort.ee taga?


Portaali Abort.ee taga seisab Elukultuuri Instituut (EKI), mis alustas MTÜ Miikaeli Ühendus osakonnana tegevust 2007. aasta kevadel. Statuudi kohaselt on EKI eesmärgiks elukultuuri edendamine, s.t. inimese füüsilise, psüühilise, sotsiaalse ja vaimse elu austamisel põhineva kultuurikeskkonna hoidmine ja tugevdamine kooskõlas kristliku traditsiooni ja väärtussüsteemiga. Elukultuuri Instituut lähtub oma tegevuses eesmärgist seista kultuuri eest, mis rajaneb veendumusel, et inimelu ja -väärikus on kõrgeimad ühiskondlikud hüved, mistõttu peab kogu sotsiaalne korraldus lähtuma austusest nende vastu. Elukultuuri Instituudile on teinud kaastööd Varro Vooglaid, Maria Joanna Madise, Toomas Vooglaid, Markus Järvi ja Tiina Veismann. Samuti on need inimesed panustanud infoportaali ülesehitamisesse, mille on tehniliselt teostanud Wiseman Interactive OÜ.

 

2) Miks muutsite vastavalt, nagu eelpool kirjeldatud, portaali sisu?


Portaali sisu vastab taotluses kirjeldatule. Sotsiaalministeeriumile esitatud taotluses kirjutasime, et “portaal lähtub elu-jaatavast väärtussüsteemist [mis annab ka selgelt mõista, milline on maailmavaateline orientatsioon] ja keskendub põhjalikult ennekõike [mitte eksklusiivselt] inimese lootelisele arengule ning selgitab selle taustal abordi füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset reaalsust.”


Kõik need kolm punkti on portaalis realiseeritud. Seda silmas pidades ei ole meile selge, mille poolest teie väitel Abort.ee sisu ei vasta taotluses kirjeldatule. Sektsioonis “Elu enne sündi” on selgitatud inimese sünnieelse arengu üksikasju; sektsioonis “Mis on abort?” on antud põhjalik ülevaade erinevatest abordiga seonduvatest küsimustest; ja sektsioonis “Argumendid” on vastatud erinevatele argumentidele, mis on 20. sajandi teisel poolel abordi õigustamiseks välja mõeldud. See kõik on vajalik, nagu projektis kirjutatud, selgitamaks “abordi füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset reaalsust”.


Elukultuuri Instituut ei ole veel sotsiaalministeeriumi poolset tagasisidet saanud, kuid Teie küsimusest loeme, et ministeeriumi arvates:


„..ei ole portaalis toodud arvamused tasakaalus. Seda ei saa pidada korrektseks ja mitmekülgseks informeerimiseks, mida lootsime projekti heaks kiites. Leiame, et abort.ee puhul on tegemist pigem abordivastase portaaliga. Inimesel peaks olema valikuvabadus ja tal peab olema otsustamiseks piisavalt infot”.


Toome siinkohal välja endise õiguskantsleri seisukoha, mille ta esitas oma vastuses Eesti Kirikute Nõukogu järelpärimisele RKSS vastavuse kohta põhiseadusele: „Kuna loote eluõigus on põhiseaduse poolt kaitstud, on raseduse katkestamine põhimõtteliselt keelatud – raseduse katkestamine on vastuolus põhiseaduses sätestatud õigusega elule ja kaitsele kehavigastuse tekitamise eest. Kaitsekohustus on kehtiv ka ema suhtes, pannes naisele seega põhimõttelise kohustuse eostatud lapse ilmaletoomiseks.”


Õiguskantsler kirjutab, et keelu jõustamiseks ei rakendata karistusähvardust, vaid tuginetakse nõustamissüsteemile, mis seetõttu ei saa kuidagi olla “neutraalne” lapse elu suhtes. Meie portaalis esitatud positsioon on kooskõlas õiguskantsleri ülaltoodud seisukohaga.


3) Taotluses rõhutati, et portaal Abort.ee saab sisaldama vaid faktidel põhinevat informatsiooni, mitte arvamusi ega poliitilisi argumente. Portaal pidi taotluse kohaselt olema maailmavaateliselt neutraalne infoallikas.


Nagu eespool mainitud, oleme faktidel põhineva informatsiooni all pidanud silmas seda, et portaalis toodud materjal kas esitab fakte või argumenteerib faktidest lähtuvalt elujaatava väärtussüsteemi taustal. Poliitilised argumendid, mis esinevad portaali “Argumentide” sektsioonis, sisaldavad vastuseid mitmesugustele poliitilise iseloomuga aborti õigustavatele väidetele, mitte meiepoolset argumentatsiooni abordi õigusliku regulatsiooni muutuseks.


Taotluses ei ole kirjutatud, et portaal peaks olema maailmavaateliselt neutraalne. Vastupidi, nagu ülal mainitud, oleme rõhutanud elujaatavat hoiakut. Küll aga on kõik portaalis esitatu mõistuslik informatsioon ja väited tuginevad faktidele ja loogikale, mitte usulistele veendumustele. Kui portaal sisaldab selles osas vigu, oleme tänulikud nendele tähelepanu juhtimise eest ning anname oma parima, et vead kõrvaldada.


4) Ministeerium ootab teilt aruannet toetuse kasutamise kohta esmaspäevaks (14.04). Mida vastate neile?


Vastame ministeeriumile lähtudes projekti aruandmise korrast. Kui ministeeriumil on täiendavaid küsimusi, vastame meeleldi ka nendele.


5) Samuti saame aru, et portaali rajamist toetasid ka mitmed ühiskonnategelased. Kas võite meile öelda, kes?

Portaali valmimist on tõepoolest toetanud mitmed eraisikud, nii moraalselt kui rahaliselt. Kuivõrd tegu on diskreetse ja poliitiliselt tundliku teemaga, ei saa me olla kindlad, et nende inimeste nimede ajakirjandusele teatamine on nende parimates huvides. Seega loodame, et mõistate, kui jätame sellele küsimusele vastamata.


Parimate soovidega,


Maria Joanna Madise

Elukultuuri Instituut